23/02/18

Námety a manuály pre učiteľov a žiakov...

Mgr. Silvia Kriváčková - Staroveký Trenčín

Vytlačiť Odoslať e-mailom

Téma: Staroveký Trenčín

Autorka: Mgr. Silvia Kriváčková

Hlavný cieľ

Napísať reportáž z vyučovania.

Zaradenie do ŠkVP

UO dejepis pre 6. ročník: Obrazy starovekého sveta: Rímska ríša

UO slovenský jazyk a literatúra pre 6. ročník: Informujeme presne a pútavo: PROJEKT

Ročníky:

6.

Vzdelávacie oblasti a predmety

Vzdelávacia oblasť

Predmet

Človek a spoločnosť

Dejepis

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyka a literatúra

Prierezové témy

Osobnostný a sociálny rozvoj – naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, pestovať medziľudské vzťahy, rozvíjať spoluprácu.

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – rozvíja u žiakov také kompetencie, aby vedeli komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, prezentovať sami seba. Hlavným  cieľom je, aby žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce sa naučili riadiť seba. Žiak vie kultivovane prezentovať svoje produkty.

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra – vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu. Edukačná činnosť je zameraná na históriu vlastného mesta. Vedieť sa orientovať v turisticky a historicky atraktívnych miestach Slovenska.

Rozvíjané kľúčové kompetencie

Sociálne komunikačné spôsobilosti – ovláda slovnú zásobu v škále sociálnych a kultúrnych súvislostí tak, že je schopný na primeranej úrovni rozumieť hovorenému slovu, porozumieť textu, vytvoriť text, uplatňuje komunikáciu k utváraniu dobrých vzťahov v kolektíve.

Digitálna spôsobilosť – rozvíja spôsobilosti založené na základných zručnostiach v oblasti IKT.

Spôsobilosti sociálne a personálne - dokáže sa zapojiť do diskusie, dokáže spolupracovať v skupine, akceptuje pravidlá v tíme, dokáže sa zapojiť do diskusie, uvedomuje si osobné kvality a v súlade s tým projektuje svoj osobný rozvoj a ciele, rešpektuje iné názory.

Spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti

má schopnosť plánovať a riadiť prácu.

Spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry – vie oceniť historické tradície, správa sa kultivovane.  

Časový rámec

Počet hodín

Rozvrhnutie v školskom roku

10

V závislosti od rozvrhu. Vhodné zaradiť ako 2 vyučovacie hodiny za sebou.

Stručný popis projektu

V projekte „Staroveký Trenčín“ sa pokúsime získať všeobecný prehľad o živote v starovekej rímskej ríši a vyhľadať spojitosť mesta Trenčín so starovekým Rímom.

V úvode si žiaci pomocou aktivity „Vytvoríme pracovné skupiny“ zvolia členov svojej skupiny.

Spoznajú prírodné podmienky Apeninského polostrova a báj o založení mesta Rím (PowerPoint prezentácia).

Pripravia podklady pre „Rímsku hodinu“, kde pomocou hrania rolí predstavia svoj post, rolu, funkciu, oblečenie, znak v rímskej republike.

Navštívia Trenčiansky hrad (exkurzia),  rozpoznajú život v rímskom meste (plagát/nástenka).

Činnosti využijú na vytvorenie finálneho produktu – reportáže do školského časopisu.

Výstupy projektu

PowerPoint prezentácia, nástenka,  referáty


Prílohy
Download this file (M_18_PRÍLOHA_10_hodnotiaci_dotazník.pdf)Príloha 10 - Hodnotiaci dotazník[Staroveký Trenčín, 6. ročník]509 Kb
Download this file (M_18_PRÍLOHA_1_rímska_báj.pdf)Príloha 1 - Rímska báj[Staroveký Trenčín, 6. ročník]603 Kb
Download this file (M_18_PRÍLOHA_2_úlohy_pre_skupiny.pdf)Príloha 2 - Úlohy pre skupiny[Staroveký Trenčín, 6. ročník]764 Kb
Download this file (M_18_PRÍLOHA_3_kartičky.pdf)Príloha 3 - Kartičky[Staroveký Trenčín, 6. ročník]352 Kb
Download this file (M_18_PRÍLOHA_4_dotazník_pre_žiaka.pdf)Príloha 4 - Dotazník pre žiaka[Staroveký Trenčín, 6. ročník]471 Kb
Download this file (M_18_PRÍLOHA_5_didaktická_hra.pdf)Príloha 5 - Didaktická hra[Staroveký Trenčín, 6. ročník]347 Kb
Download this file (M_18_PRÍLOHA_6_recept.pdf)Príloha 6 - Recept[Staroveký Trenčín, 6. ročník]566 Kb
Download this file (M_18_PRÍLOHA_7_úlohy.pdf)Príloha 7 - Úlohy[Staroveký Trenčín, 6. ročník]561 Kb
Download this file (M_18_PRÍLOHA_8_otázky.pdf)Príloha 8 - Otázky[Staroveký Trenčín, 6. ročník]673 Kb
Download this file (M_18_PRÍLOHA_9_zostavte_správu.pdf)Príloha 9 - Zostavenie správy[Staroveký Trenčín, 6. ročník]587 Kb
Download this file (M_18_U_Staroveky_Trencin_6_rocnik.pdf)MANUÁL PRE UČITEĽA[Staroveký Trenčín, 6. ročník]1725 Kb
Download this file (M_18_Ž_Staroveky_Trencin_6_rocnik.pdf)MANUÁL PRE ŽIAKA[Staroveký Trenčín, 6. ročník]2018 Kb
Download this file (PM_18_PRÍLOHA_11_PREZENTÁCIA.pptx)Príloha 11 - Prezentácia v PowerPointe[Staroveký Trenčín, 6. ročník]330 Kb