23/02/18

Námety a manuály pre učiteľov a žiakov...

Výstup z aktivity 1.2 - PaedDr. Jana Očenášová: Ročné obdobia v Trenčíne

Vytlačiť Odoslať e-mailom

Téma: Ročné obdobia v Trenčíne

Autorka: PaedDr. Jana Očenášová

Ročníky:

1.

Vzdelávacie oblasti a predmety

Vzdelávacia oblasť

Predmet

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

Prierezové témy

Osobnostný a sociálny rozvoj – rozvoj schopnosti rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, schopnosti spolupráce.

Tvorba projektu a projektové zručnosti – rozvoj schopnosti komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, spolupracovať v skupine, prezentovať samých seba, ale aj prácu v skupine, riadiť tím, prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím IKT, triediť a selektovať informácie, kultivovane prezentovať svoje produkty.

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra – vytváranie predpokladov na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.

Enviromentálna výchova rozvíjať spoluprácu k ochrane a tvorbeživotného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnejúrovni, využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedkypri získavaní a spracovávaní informácií, citlivo pristupovať k prírode aprírodnému dedičstvu, rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine.

Rozvíjané kľúčové kompetencie

Sociálne komunikačné spôsobilosti – vyjadruje sa súvisle, písomnou a ústnou formou, dokáže určitý čas sústredene načúvať, reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor, uplatňuje komunikáciu na vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, rodičmi, s učiteľmi.

Spôsobilosť učiť sa – získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení.

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia - má schopnosť používať rôzne matematické modely priestorového myslenia a prezentácie rozvíja si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede.

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry -  uvedomuje si význam umenia vo svojom živote, cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície. Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie - vie používať komunikačné a informačné technológie pri vyučovaní a učení sa, ovláda základy počítačových aplikácií.  Spôsobilosť riešiť problémy – vníma problémové situácie, pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, overuje správnosť riešenia pokúša sa problémy riešiť primeraným spôsobom.


Prílohy
Download this file (Ocenasova-M-1-PRILOHA_1_karticky.pdf)Príloha 1 - Kartičky[Ročné obdobia v Trenčíne, 1. ročník]602 Kb
Download this file (Ocenasova-M-1-PRILOHA_2_ukazka.pdf)Príloha 2 - Ukážka[Ročné obdobia v Trenčíne, 1. ročník]463 Kb
Download this file (Ocenasova-M-1-PRILOHA_3_maketa.pdf)Príloha 3 - Maketa hracej plochy[Ročné obdobia v Trenčíne, 1. ročník]398 Kb
Download this file (Ocenasova-M-1-PRILOHA_4_panacikovia.pdf)Príloha 4 - Panáčikovia[Ročné obdobia v Trenčíne, 1. ročník]538 Kb
Download this file (Ocenasova-M-1-PRILOHA_5_maketa_kocky.pdf)Príloha 5 - Maketa kocky[Ročné obdobia v Trenčíne, 1. ročník]294 Kb
Download this file (Ocenasova-M-1-PRILOHA_6_hodnotiaca_tabulka.pdf)Príloha 6 - Hodnotiaca tabuľka[Ročné obdobia v Trenčíne, 1. ročník]441 Kb
Download this file (Ocenasova-UCITELIA-rocne-obdobia.pdf)MANUÁL PRE UČITEĽA[Ročné obdobia v Trenčíne, 1. ročník]1475 Kb
Download this file (Ocenasova-ZIACI-rocne-obdobia.pdf)MANUÁL PRE ŽIAKA[Ročné obdobia v Trenčíne, 1. ročník]1327 Kb