23/02/18

Námety a manuály pre učiteľov a žiakov...

PaedDr. Iveta Krchňáková - Deň Zeme

Vytlačiť Odoslať e-mailom

Téma: Deň Zeme

Autorka: PaedDr. Iveta Krchňáková

Ročník: 1.

Predmet: Prírodoveda, Matematika, Slovenský jazyk, Výtvarná výchova

Prierezové témy:

Environmentálna výchova – rozvíjať spoluprácu k ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni, využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracovávaní informácií, citlivo pristupovať k prírode a prírodnému dedičstvu, rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine.
Osobnostný a sociálny rozvoj – rozvoj schopnosti rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, schopnosti spolupráce.
Tvorba projektu a projektové zručnosti – rozvoj schopnosti komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, spolupracovať v skupine, prezentovať samých seba, ale aj prácu v skupine, riadiť tím, prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím IKT, triediť a selektovať informácie, kultivovane prezentovať svoje produkty.


Prílohy
Download this file (Manual ziaci - Krchnakova - Den zeme.pdf)MANUÁL PRE ŽIAKA[PaedDr. Iveta Krchňáková - Deň Zeme, 1. ročník - Slovenský jazyk, Prírodoveda, Matematika, Výtvarná výchova]814 Kb
Download this file (Priloha 1 - ihlicnate_stromy.ppsx)Príloha 1 - Ihličnaté stromy[PaedDr. Iveta Krchňáková - Deň Zeme, 1. ročník - Slovenský jazyk, Prírodoveda, Matematika, Výtvarná výchova]942 Kb
Download this file (Priloha 2 - listnate_stromy.ppsx)Príloha 2 - Listnaté stromy[PaedDr. Iveta Krchňáková - Deň Zeme, 1. ročník - Slovenský jazyk, Prírodoveda, Matematika, Výtvarná výchova]1559 Kb
Download this file (Priloha 4 - Pracovny list - matematika.pdf)Príloha 3 - Pracovný list - matematika[PaedDr. Iveta Krchňáková - Deň Zeme, 1. ročník - Slovenský jazyk, Prírodoveda, Matematika, Výtvarná výchova]65 Kb
Download this file (Priloha 5 - ukazka leporela.jpg)Príloha 4 - Ukážka leporela[PaedDr. Iveta Krchňáková - Deň Zeme, 1. ročník - Slovenský jazyk, Prírodoveda, Matematika, Výtvarná výchova]49 Kb